Stypendia na rok szkolny 2019/2020

AKTUALNOŚCI » Stypendia na rok szkolny 2019/2020

Rada Funduszu Stypendialnego Śląska Cieszyńskiego oraz Zarząd Główny Macierzy Ziemi Cieszyńskiej mają przyjemność ponownie zaprosić do składania wniosków o przyznanie stypendiów macierzowych, artystycznych i pomostowych oraz nagrody specjalnej na rok szkolny 2019/20.

Równocześnie informujemy, że Macierz Ziemi Cieszyńskiej ponownie złożyła wniosek do Programu Stypendiów Pomostowych (PSP) „Dyplom z Marzeń”. Zakwalifikowanie się do programu pozwoli nie tylko znacząco zwiększyć wysokość stypendium dla studenta z 1800zł do 5000zł/ rok, ale ułatwi również najzdolniejszej młodzieży staranie się o stypendium na drugim roku studiów oraz o stypendia i staże zagraniczne. Udział  w ogólnopolskim programie spowodował, że zmianie uległy zasady i kryteria przydzielania stypendiów oraz terminy składania wniosków. Zgodnie z Regulaminem przyznawania i przekazywania stypendiów pomostowych, do ubiegania się o stypendium pomostowe uprawnieni są maturzyści, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w 2019 roku i którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

 a. są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka,

 b. posiadają rekomendację Organizacji Lokalnej uczestniczącej w XVIII edycji Programu,

            c.  mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tys. mieszkańców, potwierdzone             zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia      Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl.

 d. pochodzą z rodzin , w których dochód w przeliczeniu na osobę lub dochód osoby uczącej się nie jest wyższy niż 1688 zł  brutto wyliczony z czerwca 2019 r. Jeśli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, do dochodu nie wlicza się świadczeń otrzymywanych w związku z tą niepełnosprawnością,

          e. osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 90. Algorytm obliczenia liczby punktów zamieszczony jest w załączniku do Regulaminu.

    W przypadku, gdy liczba osób spełniających powyższe kryteria jest większa niż liczba stypendiów do rozdysponowania, kandydaci zostaną podzieleni na dwie grupy: kandydatów studiujących na wybranych kierunkach oraz pozostałych kandydatów i będą kwalifikowani oddzielnie, w ramach każdej z tych grup. Pierwszeństwo w uzyskaniu stypendium mają osoby, które uzyskały najwyższą liczbę punktów na egzaminie maturalnym. W przypadku równej liczby punktów pierwszeństwo mają osoby o najniższych dochodach w rodzinie.

            Biorąc powyższe pod uwagę, Rada Funduszu podjęła decyzję, że w miarę posiadanych środków będzie starać się obejmować pomocą również studentów mieszkających w Cieszynie (nie objętych stypendiami PSP) oraz utrzymać stypendia dla uczniów klas maturalnych mieszkających w miejscowościach powyżej 5 000 mieszkańców, tj. nie objętych możliwością uzyskania stypendium z funduszy unijnych. Stypendia te, fundowane w całości  przez Macierz Ziemi Cieszyńskiej, pozostają w dotychczasowej wysokości 1800zł  na rok dla studentów I roku oraz 900zł na rok dla przyszłorocznych maturzystów. Ponadto tegoroczni maturzyści ( studenci I roku uczelni artystycznych)  mogą ubiegać się o stypendium artystyczne w wysokości 2700zł na rok.

            W związku z takim układem proponowanych stypendiów  serdecznie prosimy o składanie wniosków w terminie do 23 sierpnia br., z podziałem na:

a) tegorocznych  maturzystów,  którzy spełnią wszystkie kryteria regulaminowe Programu Stypendiów Pomostowych / PSP / i złożą wnioski on-line,

b) tegorocznych maturzystów z Cieszyna, którzy spełnią warunki identyczne jak w PSP – maksymalnie do dwóch kandydatów ze szkoły,

c) przyszłorocznych maturzystów mieszkających w miejscowościach powyżej 5 000 mieszkańców (wg dotychczasowych zasad, tj. wysoka średnia ocen + niski dochód) – maksymalnie do trzech kandydatów ze szkoły,

d) tegorocznych lub ubiegłorocznych maturzystów, którzy chcą ubiegać się o stypendium artystyczne,

e) uczniów ze szczególnymi uzdolnieniami i osiągnięciami (artystycznymi, naukowymi, sportowymi), którzy nie muszą spełniać ww. kryteriów, a mogą się ubiegać o uzyskanie nagrody specjalnej

            Regulamin Funduszu Stypendialnego Śląska Cieszyńskiego oraz wzory wniosków
o przyznanie stypendium i wzór oświadczenia o sytuacji rodzinnej i materialnej  zamieszczone są
(i są do pobrania) na naszej stronie internetowej: www.macierz.cieszyn.pl

         

            Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów pomostowych („Dyplom z marzeń”) dla studentów w roku akademickim 2019/20, zamieszczony jest już na stronie internetowej:
www.stypendia-pomostowe.pl, (formularze wniosków do wypełnienia on-line  będą na stronie Fundacji od 01 lipca do 14 sierpnia 2019r.) ; adres e-mail  fep@ fep.lodz.pl ;  tel. 42 6325991

 

Uprzejmie prosimy Panią/Pana Dyrektor/a o przekazanie uczniom informacji:

 - o możliwości ubiegania się o stypendium macierzowe, artystyczne, pomostowe lub nagrodę specjalną,

 - o zamieszczonych  materiałach informacyjnych na stronie internetowej Macierzy Ziemi Cieszyńskiej oraz Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości w Łodzi.

Jednocześnie zwracamy się z prośbą o wywieszenie materiałów informacyjnych na tablicy w szkole.

Prosimy o powiadomienie uczniów  o stypendiach, o zamieszczonych  materiałach na stronie internetowej Macierzy i Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości w Łodzi , a także o wywieszenie materiałów na tablicy informacyjnej w szkole.

Więcej informacji w zakładce FUNDUSZ STYPENDIALNY

 

 

Z wyrazami szacunku

Prezes ZG MZC 

Marta Kawulok

Facebook
MZCnew version 11