FUNDUSZ STYPENDIALNY

Fundusz Stypendialny Śląska Cieszyńskiego.

W roku 2002 powstał Fundusz Stypendialny Śląska Cieszyńskiego, który stara się pomagać uzdolnionej a niezamożnej młodzieży powiatu cieszyńskiego, nawiązując tym do działalności Macierzy Szkolnej dla Księstwa Cieszyńskiego powstałej w 1885 roku, która jako najważniejszy cel postawiła sobie zbudowanie polskiego szkolnictwa. Dzięki jej działalności na Śląsku Cieszyńskim powstały: dwa gimnazja, seminarium nauczycielskie oraz szereg polskich szkół ludowych, ochronek i internatów. Współczesna Macierz Ziemi Cieszyńskiej nawiązuje do tych chlubnych tradycji. Dzięki wielu prywatnym darczyńcom, cieszyńskim firmom i przedsiębiorcom, a także pomocy Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego w Cieszynie, w ciągu 20 lat swego istnienia Fundusz zgromadził 456
.300,00 zł, które zostały rozdzielone na stypendia dla 262 uczniów klas maturalnych i studentów pierwszego roku studiów. Dzięki współpracy z Polsko–Amerykańską Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości w Łodzi, w ramach tak zwanych stypendiów pomostowych „Dyplom z marzeń”, już 102 studentów otrzymało z naszego powiatu zwiększoną o 75% pomoc finansową.

W roku 2022 stypendia macierzowe otrzymało 10 osób. Roczne stypendium maturzysty wynosi 900 zł, a studenta – 1800 zł. Fundusz Stypendialny Śląska Cieszyńskiego przyznaje także co roku co najmniej jedną nagrodę specjalną, którą otrzymuje uczeń mający szczególne osiągnięcia w nauce lub sporcie. Nagroda specjalna wynosi od 500 do 1000 zł. Stypendium artystyczne przyznawane od 10 lat otrzymało 13 studentów uczelni artystycznych. Stypendia „Dyplom z marzeń” po 7000 zł na rok, z czego trzy czwarte pokrywa łódzka fundacja, a resztę Macierz Ziemi Cieszyńskiej. Fundusz Stypendialny Śląska Cieszyńskiego przyznaje także co roku jedną lub dwie nagrody specjalne, którą otrzymują uczniowie mający szczególne osiągnięcia w nauce lub sporcie. Szczególne miejsce w tworzeniu materialnej podstawy Funduszu zajmuje organizowany pod patronatem Burmistrza Miasta Cieszyna „Koncert Noworoczny” będący jednym z najważniejszych dobroczynnych wydarzeń kulturalnych i towarzyskich Cieszyna. Cały dochód z koncertu przeznaczony jest na Fundusz Stypendialny. Do dobrej tradycji należy uroczyste wręczanie pierwszej transzy stypendiów na Zamku Cieszyn.

Radę Funduszu tworzą:

dr Cezary Tomiczek – przewodniczący,

dr Irena Skrzyżala – zastępca przewodniczącego,

Marta Kawulok,

Józef Broda,

Ewa Gołębiowska,

Stanisław Kubicius,

dr Jan Olbrycht,

Gabriela Staszkiewicz (Burmistrz Miasta Cieszyna),

Grażyna Tomecka.

 

Rada dziiała w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Zarząd Główny Macierzy Ziemi Cieszyńskiej.

Słowa uznania i podziękowania należą się tym, którzy zadeklarowali stałe miesięczne wpłaty na Fundusz. Są to między innymi nauczyciele z Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Macierzy Ziemi Cieszyńskiej w Cieszynie.

Szczególne podziękowania składamy na ręce fundatorów stypendiów: Państwu Annie i Janowi Olbrychtom, Starostwu Powiatowemu w Cieszynie, Burmistrzowi Miasta Cieszyna, Państwu Zofii i Zbigniewowi Kajmowiczom oraz wszystkim darczyńcom, którzy dokonali odpisu 1% w ramach OPP.

 • Pismo do szkoł w sprawie stypendiów 2023

  Cieszyn, 14  czerwca 2023 r.

   

   

  Szanowna  Pani / Szanowny Pan

  Dyrektor Szkoły

   

   

  Rada Funduszu Stypendialnego Śląska Cieszyńskiego oraz Zarząd Główny Macierzy Ziemi Cieszyńskiej mają przyjemność ponownie zaprosić tegorocznych absolwentów i przyszłorocznych  uczniów klas maturalnych do składania wniosków o przyznanie stypendiów macierzowych lub artystycznych  na rok szkolny 2023/2024.

  Rada Funduszu Stypendialnego podjęła decyzję, że w miarę posiadanych środków będzie  obejmować pomocą stypendialną studentów I roku studiów dziennych stacjonarnych oraz utrzyma stypendia dla uczniów klas maturalnych. Stypendia te, fundowane w całości  przez Macierz Ziemi Cieszyńskiej, pozostają w dotychczasowej wysokości tj. 1800zł  na rok dla studentów I roku oraz 900zł na rok dla przyszłorocznych maturzystów. Ponadto tegoroczni maturzyści ( studenci I roku uczelni artystycznych)  mogą ubiegać się o stypendium artystyczne w wysokości 2700zł na rok.

  Serdecznie prosimy o składanie wniosków, wraz z załącznikami, w siedzibie Zarządu Głównego MZC przy ul. Stalmacha 14 w Cieszynie w terminie do 15 września 2023r. z podziałem na:

  1. Tegorocznych absolwentów szkół średnich, którzy spełnią następujące warunki:

  a) są obywatelami polskimi

  b) mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tys. mieszkańców oraz mieszkający w Cieszynie, potwierdzone zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty niniejszego pisma,

   c) pochodzą z rodzin , w których dochód w przeliczeniu na osobę lub dochód osoby uczącej się nie jest wyższy niż 2150 zł  brutto wyliczony z czerwca 2023 r. Jeśli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, do dochodu nie wlicza się zasiłku pielęgnacyjnego, dodatku pielęgnacyjnego otrzymywanych w związku z tą niepełnosprawnością,

  d) osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 100 obliczonych wg  poniższego algorytmu.

  Algorytm liczenia liczby punktów uzyskanych na świadectwie maturalnym:

  - brane są pod uwagę wszystkie egzaminy pisemne z przedmiotów obowiązkowych i z dodatkowych zdanych na poziomie podstawowym i rozszerzonym.

  - podstawą liczenia punktów są wartości w % przypisane do poszczególnych zdawanych przedmiotów w ten sposób, że liczba punktów odpowiada wartości % (50% = 50 punktów)

  - liczbę punktów uzyskanych za egzamin zdawany na poziomie podstawowym mnożymy przez 0,4.

  - liczbę punktów uzyskanych za egzamin zdawany na poziomie rozszerzonym mnożymy przez 0,6.

  - tak wyliczone punkty dla poszczególnych przedmiotów i poziomów sumujemy.

  Maksymalnie do dwóch kandydatów ze szkoły,

  2. Przyszłorocznych maturzystów, mieszkających w miejscowościach powiatu cieszyńskiego (wg dotychczasowych zasad, tj. wysoka średnia ocen + niski dochód) – maksymalnie do trzech kandydatów ze szkoły,

  3. Tegorocznych maturzystów, którzy chcą ubiegać się o stypendium artystyczne.

   

  Regulamin Funduszu Stypendialnego Śląska Cieszyńskiego oraz wzory wniosków o przyznanie stypendium i wzór oświadczenia o sytuacji rodzinnej i materialnej  zamieszczone są (i są do pobrania) na naszej stronie internetowej: www.macierz.cieszyn.pl

  Uprzejmie proszę Panią/Pana Dyrektor/a o pilne przekazanie uczniom oraz ich rodzicom informacji:

   - o możliwości składania wniosków o stypendium macierzowe lub artystyczne oraz  zamieszczenie tej informacji na stronie internetowej szkoły,

   - o zamieszczonych  materiałach informacyjnych na stronie internetowej Macierzy Ziemi Cieszyńskiej.

  Ponadto zwracam się z prośbą o zamieszczenie na tablicy informacyjnej w szkole wiadomości oraz w dzienniku elektronicznym, o otwarciu kolejnej edycji  stypendiów macierzowych i artystycznych  na rok szk. 2023/2024.

   

                                                                                              Z wyrazami szacunku

        Prezes ZG MZC

  Przewodniczący RFSŚC

     dr Cezary Tomiczek

 • Regulamin Funduszu

  Regulamin Funduszu Stypendialnego Śląska Cieszyńskiego prowadzonego przez Macierz Ziemi Cieszyńskiej.

 • Wnioski do pobrania

Facebook
MZCnew version 11