FUNDUSZ STYPENDIALNY

Fundusz Stypendialny Śląska Cieszyńskiego – Przewodnicząca Rady: Marta Kawulok

W roku 2002 powstał Fundusz Stypendialny Śląska Cieszyńskiego, który stara się pomagać uzdolnionej a niezamożnej młodzieży powiatu cieszyńskiego, nawiązując tym do działalności Macierzy Szkolnej dla Księstwa Cieszyńskiego powstałej w 1885 roku, która jako najważniejszy cel postawiła sobie zbudowanie polskiego szkolnictwa. Dzięki jej działalności na Śląsku Cieszyńskim powstały: dwa gimnazja, seminarium nauczycielskie oraz szereg polskich szkół ludowych, ochronek i internatów. Współczesna Macierz Ziemi Cieszyńskiej nawiązuje do tych chlubnych tradycji. Dzięki wielu prywatnym darczyńcom, cieszyńskim firmom i przedsiębiorcom, a także pomocy Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego w Cieszynie, w ciągu 18 lat swego istnienia Fundusz zgromadził 422
.900,00 zł, które zostały rozdzielone na stypendia dla 241 uczniów klas maturalnych i studentów pierwszego roku studiów. Dzięki współpracy z Polsko–Amerykańską Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości w Łodzi, w ramach tak zwanych stypendiów pomostowych „Dyplom z marzeń”, już 94 studentów otrzymało z naszego powiatu zwiększoną o 75% pomoc finansową.

W roku 2019 stypendia macierzowe otrzymało 18 osób. Roczne stypendium maturzysty wynosi 900 zł, a dla studenta 1800 zł. Stypendia „Dyplom z marzeń” po 5000 zł na rok, z czego trzy czwarte pokrywa łódzka fundacja, a resztę Macierz Ziemi Cieszyńskiej. Fundusz Stypendialny Śląska Cieszyńskiego przyznaje także co roku jedną lun dwie nagrody specjalne, którą otrzymują uczniowie mający szczególne osiągnięcia w nauce lub sporcie. Nagroda specjalna wynosi od 500 do 1000 zł. Stypendium artystyczne przyznawane od dziewięciu lat otrzymało 13 studentów uczelni artystycznych. Szczególne miejsce w tworzeniu materialnej podstawy Funduszu zajmuje organizowany pod patronatem Burmistrza Miasta Cieszyna „Koncert Noworoczny” będący jednym z najważniejszych dobroczynnych wydarzeń kulturalnych i towarzyskich Cieszyna. Cały dochód z koncertu przeznaczony jest na Fundusz Stypendialny. Do dobrej tradycji należy uroczyste wręczanie pierwszej transzy stypendiów na Zamku Cieszyn.

Radę Funduszu tworzą: Marta Kawulok – przewodnicząca, Irena Skrzyżala – zastępca przewodniczącego, Janusz Łukomski-Prajzner, Józef Broda, Ewa Gołębiowska, Stanisław Kubicius, Jan Olbrycht, Grażyna Staszkiewicz (Burmistrz Miasta Cieszyna), Grażyna Tomecka oraz Cezary Tomiczek – sekretarz. Rada dzmiała w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Zarząd Główny Macierzy Ziemi Cieszyńskiej.

Słowa uznania i podziękowania należą się tym, którzy zadeklarowali stałe miesięczne wpłaty na Fundusz. Są to między innymi nauczyciele z Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Macierzy Ziemi Cieszyńskiej w Cieszynie.

Szczególne podziękowania składamy na ręce fundatorów stypendiów: Państwu Anie i Janowi Olbrychtom, Starostwu Powiatowemu w Cieszynie, Burmistrzowi Miasta Cieszyna, Państwu Zofii i Zbigniewowi Kajmowiczom oraz wszystkim darczyńcom, którzy dokonali odpisu 1% w ramach OPP.

 • Pismo do szkoł w sprawie stypendiów 2021

                              Cieszyn, 02 czerwca 2021 r.

   

          Szanowna  Pani / Szanowny Pan

          Dyrektor

   

  Rada Funduszu Stypendialnego Śląska Cieszyńskiego oraz Zarząd Główny Macierzy Ziemi Cieszyńskiej mają przyjemność ponownie zaprosić do składania wniosków o przyznanie stypendiów macierzowych, artystycznych i pomostowych na rok szkolny 2021/2022.

              Informujemy, że Macierz Ziemi Cieszyńskiej ponownie złożyła wniosek do Programu Stypendiów Pomostowych (PSP) „Dyplom z Marzeń”. Zakwalifikowanie się do programu pozwoli nie tylko znacząco zwiększyć wysokość stypendium dla studenta do 7000zł/ rok, ale ułatwi również najzdolniejszej młodzieży staranie się o stypendium na drugim roku studiów oraz o stypendia i staże zagraniczne. Udział  w ogólnopolskim programie spowodował, że zmianie uległy zasady i kryteria przydzielania stypendiów oraz terminy składania wniosków. Zgodnie z Regulaminem przyznawania i przekazywania stypendiów pomostowych, do ubiegania się o stypendium pomostowe uprawnieni są maturzyści, którzy ukończyli szkołę średnią w 2021 roku i którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

   a) są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka,

   b) posiadają rekomendację Organizacji Lokalnej uczestniczącej w XX edycji Programu,

              c)  mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tys. mieszkańców, potwierdzone            zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia             Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl.

   d) pochodzą z rodzin , w których dochód w przeliczeniu na osobę lub dochód osoby uczącej się nie jest wyższy niż 1960 zł  brutto wyliczony z czerwca 2021 r. Jeśli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, do dochodu nie wlicza się świadczeń otrzymywanych w związku z tą niepełnosprawnością,

             e) osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 100. Algorytm                        obliczenia liczby punktów zamieszczony jest w załączniku do Regulaminu.

      W przypadku, gdy liczba osób spełniających powyższe kryteria jest większa niż liczba stypendiów do rozdysponowania, kandydaci zostaną podzieleni na dwie grupy: kandydatów studiujących na wybranych kierunkach oraz pozostałych kandydatów i będą kwalifikowani oddzielnie, w ramach każdej z tych grup.

       Pierwszeństwo w uzyskaniu stypendium mają osoby, które uzyskały najwyższą liczbę punktów na egzaminie maturalnym. W przypadku równej liczby punktów pierwszeństwo mają osoby o najniższych dochodach w rodzinie.

              Rada Funduszu Stypendialnego podjęła decyzję, że  stypendia  fundowane w całości  przez Macierz Ziemi Cieszyńskiej, pozostają w dotychczasowej wysokości tj. 900zł na rok dla przyszłorocznych maturzystów. Ponadto tegoroczni maturzyści ( studenci I roku uczelni artystycznych)  mogą ubiegać się o stypendium artystyczne w wysokości 2700zł na rok.

  Uwaga!  W tym roku nie będą rozpatrywane wnioski absolwentów ubiegających się o stypendium macierzowe dla studentów pierwszego roku studiów dziennych, a także wnioski o nagrodę specjalną ze względu na małą ilość środków finansowych jaką dysponuje nasze Stowarzyszenie.

              W związku z takim układem proponowanych stypendiów  serdecznie prosimy o składanie wniosków, wraz z załącznikami, w siedzibie Zarządu Głównego MZC / ul. Stalmacha 14 w Cieszynie /  w terminie do 19 sierpnia 2021r. z podziałem na:

  a) tegorocznych  maturzystów,  którzy spełnią wszystkie kryteria regulaminowe Programu Stypendiów Pomostowych  i złożą wnioski on-line,

  b) przyszłorocznych maturzystów mieszkających w miejscowościach powyżej 5 000 mieszkańców (wg dotychczasowych zasad, tj. wysoka średnia ocen + niski dochód) – maksymalnie do trzech kandydatów ze szkoły,

  d) tegorocznych  maturzystów, którzy chcą ubiegać się o stypendium artystyczne

              Regulamin Funduszu Stypendialnego Śląska Cieszyńskiego oraz wzory wniosków
  o przyznanie stypendium i wzór oświadczenia o sytuacji rodzinnej i materialnej  zamieszczone są
  (i są do pobrania) na naszej stronie internetowej: www.macierz.cieszyn.pl

              Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów pomostowych („Dyplom z marzeń”) dla studentów w roku akademickim 2021/22, zamieszczony jest już na stronie internetowej:
  www.stypendia-pomostowe.pl, (formularze wniosków do wypełnienia on-line  będą na stronie Fundacji od 01 lipca 2021r., zamknięcie aplikacji on-line nastąpi 16 sierpnia 2021r. o godz. 16.00; adres e-mail  fep@ fep.lodz.pl ;  tel. 42 6325991

  Uprzejmie prosimy Panią/Pana Dyrektor/a o przekazanie uczniom informacji:

   - o możliwości ubiegania się o stypendium macierzowe, artystyczne i pomostowe oraz  zamieszczenie tej informacji na stronie internetowej szkoły,

   - o zamieszczonych  materiałach informacyjnych na stronie internetowej Macierzy Ziemi Cieszyńskiej oraz Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości w Łodzi.

  Jednocześnie zwracamy się z prośbą o wywieszenie materiałów informacyjnych na tablicy w szkole.

                                                                                                Z wyrazami szacunku   

                                                                                                       Prezes ZG MZC        

                                                                                                 Przewodnicząca RFSŚC

                                                                                                        Marta Kawulok

   

   

 • Regulamin Funduszu

  Regulamin Funduszu Stypendialnego Śląska Cieszyńskiego prowadzonego przez Macierz Ziemi Cieszyńskiej.

 • Wnioski do pobrania

Facebook
MZCnew version 11