Walny Zjazd Delegatów Macierzy Ziemi Cieszyńskiej

WYDARZENIA W MACIERZY » Walny Zjazd Delegatów Macierzy Ziemi Cieszyńskiej


135 LAT MACIERZY ZIEMI CIESZYŃSKIEJ

                                            
    W 2020 roku, w cieniu panującej pandemii koronawirusa, Macierz Ziemi Cieszyńskiej obchodziła jubileusz 135-lecia swego istnienia i działalności. Ze względu na obostrzenia sanitarne, podyktowane względami bezpieczeństwa obowiązującymi podczas zgromadzeń, ilość uczestników została nieco ograniczona, a sam jubileusz miał z konieczności skromniejszą oprawę niż pierwotnie było to planowane. W pamięci jednak zachowaliśmy uroczyście obchodzony jubileusz 130-lecia Macierzy i znakomite wówczas wystąpienie nieodżałowanej pamięci honorowego prezesa Zarządu Głównego MZC Mariusza Makowskiego, który w swoim referacie, opartym na fragmentach publikacji od czasów Pawła Stalmacha do współczesnych, a zatytułowanym Z Macierzą przez 130 lat historii, mówił o idei i głównym celu Stowarzyszenia, tj. budzeniu polskiego ducha narodowego.
    Pandemia nie pozostała również bez wpływu na termin Walnego Zjazdu Delegatów Macierzy, który dwukrotnie zmieniany, jak ostatecznie ustalono, odbył się 19 września 2020 roku, po raz pierwszy poza Cieszynem, w Hażlachu, i był połączony z uroczystością odsłonięcia pamiątkowej tablicy, poświęconej prof. Wiktorowi Wawrzyczkowi, usytuowanej przy Domu Przyrodnika na placu noszącym imię profesora.
    Na uroczystość i zwyczajny, sprawozdawczy Walny Zjazd Delegatów MZC przybyli zacni goście i macierzowcy, którym jesteśmy wdzięczni za przyjęcie zaproszenia, wystosowanego przez Zarząd Główny oraz Wójta Gminy Hażlach, pana Grzegorza Sikorskiego.     Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 8.00 na cmentarzu katolickim w Hażlachu, gdzie na grobie prof. Wiktora Wawrzyczka zostały złożone kwiaty i zapalone znicze, a także odśpiewano Ojcowski dom. Następnie przy Domu Przyrodnika została odsłonięta tablica pamiątkowa, a aktu tego dokonała bratanica profesora Wawrzyczka, w obecności wójta Gminy Hażlach Grzegorza Sikorskiego, prezesa Warmińsko-Mazurskiego Koła MZC Krzysztofa Kozłowskiego oraz prezesa ZG MZC Marty Kawulok. Następnie w Auli Gminnej Biblioteki Publicznej w Hażlachu, prof. dr hab. Krzysztof Kozłowski wystąpił z bardzo interesującym, obszernie omawiającym wybitną postać i bogato ilustrowanym licznymi zdjęciami wykładem pt. Prof. dr Wiktor Wawrzyczek - syn ziemi cieszyńskiej: naukowiec, humanista, społecznik, przyjaciel młodzieży.
    Po wykładzie rozpoczął się zwyczajny, sprawozdawczy Walny Zjazd Delegatów Macierzy, którego jednym z punktów porządku obrad było sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego MZC w 2019 roku, które zaprezentowała prezes ZG MZC Marta Kawulok. Następnie przybliżyła współczesne oblicze Macierzy, w którym skupiła się głównie na działaniach i osiągnięciach Stowarzyszenia w czasie, jaki upłynął od ostatniego jubileuszu w 2015 roku. Mówiła o zadaniach i projektach realizowanych cyklicznie, co roku: o Koncercie Noworocznym, z którego cały dochód przeznaczany jest na fundusz stypendialny Macierzy, o spotkaniach noworocznych macierzowców, o publikacji Kalendarza Cieszyńskiego, który również obchodzi swój jubileusz 35-lecia, Złazie Górskim Macierzy im. W. Orszulika do schroniska na Kamiennym w Wiśle, o projektach realizowanych przez Koła terenowe; Balu Cieszyńskim, Przeglądzie Kapel Karpackich, Dniu Tradycji i Stroju Regionalnego, Dniu Tradycji Stroju Gwary Pieśniczki i Tańca Regionalnego, konkursach gwary, ale także o współorganizacji uroczystych obchodów roku jubileuszowego, poświęconego 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, o zorganizowaniu: gry miejskiej Śladem Bohaterów # Cieszyn 2018, konferencji naukowej poświęconej prof. Józefowi Pieterowi, wykładowcy akademickiemu na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, działaczowi społecznemu i macierzowemu; konferencji naukowej poświęconej jubileuszowi 200-lecia motoryzacji w Polsce; o udziale w Festiwalu Organizacji Pozarządowych pn. Cieszyński Przekładaniec, gdzie promowaliśmy Macierz Ziemi Cieszyńskiej.
    Marta Kawulok przypomniała, iż Rada Funduszu Stypendialnego Śląska Cieszyńskiego, działająca przy ZG MZC przyznała w tym okresie 52 stypendia macierzowe dla uczniów klas maturalnych i studentów pierwszego roku studiów dziennych stacjonarnych, 5 stypendiów artystycznych im. Maćka Olbrychta dla studentów uczelni artystycznych, 22 stypendia pomostowe „Dyplom z marzeń” we współpracy z Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości w Łodzi, 10 nagród specjalnych dla uzdolnionej młodzieży. Każdego roku pozyskiwano granty z Urzędu Miejskiego w Cieszynie i Starostwa Powiatowego w Cieszynie na publikację Kalendarza Cieszyńskiego, realizację Koncertów Noworocznych i na Fundusz Stypendialny.
    W sprawozdaniu znalazły się również informacje o zakończeniu wymiany stolarki okiennej (łącznie 49 okien), pomalowaniu drzwi wejściowych w Domu Macierzy przy ul. Stalmacha 14, a także o sprzedaży, Gminie Hażlach, Domu Ludowego w Pogwizdowie, z powodu zbyt dużych kosztów utrzymania i braku środków finansowych na jego remont.
    Pani prezes zwróciła także uwagę, iż od roku 2012, gdy Stowarzyszenie uzyskało status organizacji pożytku publicznego, zaczęto ubiegać się o odpis 1% od podatku dochodowego od osób fizycznych i jednocześnie podziękowała wszystkim, którzy ten 1% przeznaczyli dla Macierzy. Złożyła również podziękowania wszystkim darczyńcom, sponsorom wspierającym działalność statutową Stowarzyszenia. Podziękowała także prezesom i Zarządom Kół za wysoki poziom organizacyjny i merytoryczny działań macierzowych, za realizowanie celów statutowych, pielęgnowanie naszych tradycji i umiłowanie Śląska Cieszyńskiego. Podkreśliła, aktualność słów wypowiedzianych przez Mariusza Makowskiego: Macierz to przede wszystkim ludzie, zastępy działaczy, którzy ją stworzyli i tworzą do dnia dzisiejszego. Macierz to terenowe Koła, które codzienną pracą tworzą jej współczesne oblicze.
    W chwili refleksji wspominała tych, których z żalem pożegnaliśmy, wielce zasłużonych działaczy Macierzy, członków honorowych, w tym długoletniego prezesa Zarządu Głównego Mariusza Makowskiego. Oni uczyli nas, jak kochać ziemię cieszyńską, swoją postawą i działalnością wpisali się trwale w historię Stowarzyszenia. Są dla nas wzorem i stałą inspiracją w działaniu na rzecz Macierzy.
    Po wystąpieniu pani prezes ZG MZC, spośród zaproszonych gości głos zabrał Wójt Gminy Hażlach, pan Grzegorz Sikorski, który podkreślił bogatą historię Macierzy, ofiarność i zaangażowanie jej członków w działalność społeczną, kulturalną, oświatową, transgraniczną, a także zasięg jej działalności obejmujący nie tylko cały Śląsk Cieszyński, lecz również Olsztyn, Warszawę, Kraków, Wrocław, Gliwice, Zaolzie, jak również i to, że Macierz Ziemi Cieszyńskiej jest najstarszą organizacją społeczno-kulturalną na Śląsku Cieszyńskim, organizacją bardzo zasłużoną dla tego regionu. Za wszystkie liczne i efektywne działania na rzecz regionu pan Grzegorz Sikorski na ręce pani prezes złożył podziękowania, a także gratulacje i życzenia oraz wręczył piękny bukiet kwiatów. Do gratulacji i życzeń złożonych przez pana wójta przyłączyli się pani Janina Żagan - wicestarosta Powiatu Cieszyńskiego i pan Stanisław Kubicius - przewodniczący Rady Powiatu Cieszyńskiego. Od szeregu osób, które z różnych przyczyn nie mogły uczestniczyć w spotkaniu, otrzymaliśmy pozdrowienia, gratulacje i życzenia owocnych obrad. Napłynęły one m.in. od posła do Parlamentu Europejskiego Jana Olbrychta, Burmistrza Miasta Cieszyna Gabrieli Staszkiewicz, prezesa Macierzy Szkolnej w RC Tadeusza Smugały, prof. Janusza Guziura oraz prezesów Kół: z Warszawy, Krakowa, Zabrzega i Koła nr 5 w Cieszynie.    
    Prezes ZG MZC Marta Kawulok złożyła wszystkim serdeczne podziękowania za życzenia, gratulacje, upominki, liczne dowody sympatii i pomoc, jakiej udzielają Stowarzyszeniu.

    Szczególnie uroczystym momentem Zjazdu było wręczenie odznaczeń, medali i wyróżnień oraz życzenia dla jubilatów. Godność Członka Honorowego nadano Andrzejowi Kondziołce (członkowi Koła w Zebrzydowicach).
     Medale Pawła Stalmacha zostały przyznane Jadwidze Chlebik (z Koła nr 6 w Cieszynie), Halinie Kożusznik (z Koła nr 1 w Cieszynie) oraz Marii Sznapce (z Koła nr 8 w Cieszynie Mnisztwie).
    Złote Odznaki Macierzy Ziemi Cieszyńskiej wręczono: Natalii Bańczyk (z Koła nr 2 w Cieszynie), Elżbiecie Holeksie i Józefowi Stoszkowi (z Koła nr 1 w Cieszynie), Czesławie Haczek, Lucynie Kondziołce, Aleksandrze i Józefowi Pindurom (z Koła w Zebrzydowicach), Janinie Guziur-Brener i Andrzejowi Słocie (z Koła nr 4 w Cieszynie), Liliannie Zemle (z Koła nr 3 w Cieszynie) oraz Jolancie Puchałce (z Koła w Strumieniu).
     Miłymi akcentami kończącymi Walny Zjazd Delegatów Macierzy były odśpiewanie pieśni Szumi Jawor, która gromko wybrzmiała w pięknie przygotowanej Auli oraz zbiorowe zdjęcie uczestników wykonane przed efektownym, nowo wyremontowanym budynkiem Gminnej Biblioteki Publicznej. Na podkreślenie zasługuje fakt, iż połączony z jubileuszem Walny Zjazd Delegatów Macierzy, był jednym z pierwszych tak dużych przedsięwzięć zorganizowanych w tym obiekcie, co odnotowujemy z dumą, zawdzięczając to gościnności i uprzejmości włodarza gminy Hażlach.


                    

 

Facebook
MZCnew version 11