Regulamin Funduszu

FUNDUSZ STYPENDIALNY » Regulamin Funduszu

 

Regulamin Funduszu Stypendialnego Śląska Cieszyńskiego
prowadzonego przez Macierz Ziemi Cieszyńskiej

§ 1

Fundusz działa przy Zarządzie Głównym Macierzy Ziemi Cieszyńskiej.

§ 2

Funduszem zarządza Rada Funduszu przy uzyskaniu kontrasygnaty skarbnika Macierzy Ziemi Cieszyńskiej.

§ 3

Radę Funduszu powołuje Zarząd Główny Macierzy Ziemi Cieszyńskiej na okres 3 lat.
Rada Funduszu wybiera spośród swego grona:

 • przewodniczącego,
 • wiceprzewodniczącego,
 • sekretarza.
   

§ 4

 1. Fundusz Stypendialny Śląska Cieszyńskiego powstaje ze środków finansowych wpłacanych przez ofiarodawców na ten cel.
 2. Rada Zarządzająca Funduszem uwzględnia wolę darczyńców, jeśli nie jest ona sprzeczna z ogólnymi założeniami Funduszu.
 3. Rada Funduszu jako organizacja lokalna pośredniczy w pozyskiwaniu innych stypendiów dla młodzieży Śląska Cieszyńskiego.
 4. Koszty administrowania Funduszem pokrywa Macierz Ziemi Cieszyńskiej.

§ 5

W ramach środków będących w dyspozycji Funduszu Stypendialnego Śląska Cieszyńskiego przyznawane mogą być:

 1. stypendia miesięczne dla uczniów klas maturalnych,
 2. stypendia miesięczne dla studentów pierwszego roku,
 3. stypendium artystyczne im. Maćka Olbrychta,
 4. nagroda specjalna,

§ 6

O stypendia, o których mowa w § 5 ust 1 i 2 może starać się zamieszkały na terenie powiatu cieszyńskiego uczeń klasy maturalnej pochodzący z niezamożnej rodziny, który wykazał się bardzo dobrymi wynikami w nauce lub student pierwszego roku studiów spełniający kryteria punktowe wyników z pisemnej części egzaminu maturalnego określone na dany rok przez Radę Funduszu, również pochodzący z niezamożnej rodziny.
 

§ 7

 1. Kandydatów do stypendium zgłaszają publiczne szkoły ponadgimnazjalne, korzystając z właściwych wniosków:
  1. dla ucznia klasy maturalnej – załącznik nr 1 do Regulaminu,
  2. dla studenta pierwszego roku – załącznik nr 2 do Regulaminu.
 2. Celem ustalenia dochodu w rodzinie ucznia/studenta do wniosku należy dołączyć „Oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia/studenta” stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.
 3. Do wniosku o stypendium dla studenta, zainteresowany dołącza zaświadczenie o przyjęciu na studia dzienne, oraz kserokopię świadectwa dojrzałości, i składa komplet dokumentów osobiście w siedzibie Zarządu Głównego MZC.
 4. Wnioski o stypendium dla uczniów szkoła przesyła do siedziby Zarządu Głównego Macierzy Ziemi Cieszyńskiej.
 5. Stypendia przyznaje się raz w roku. Termin składania wniosków, okres na jaki zostaje przyznane stypendium, jego wysokość i ilość ustala każdego roku Rada Funduszu.
 6. Wnioski o stypendia, dla których Rada Funduszu jest jedynie organem opiniującym, zainteresowane osoby składają osobiście w siedzibie Zarządu MZC w terminie ogłoszonym przez Radę Funduszu.
   

§ 8

Stypendium Artystyczne im Maćka Olbrychta przyznaje się za wybitne osiągnięcia artystyczne. Kandydatów do nagrody zgłaszają publiczne i niepubliczne szkoły ponadgimnazjalne, korzystając z wniosku stanowiącego załącznik nr 4 do Regulaminu. Wysokość stypendium i okres na jaki zostaje przyznane każdorazowo ustala Rada Funduszu.
 

§ 9

Nagrodę specjalną, o której mowa w § 5 ust 4 przyznaje się za wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe. Jest to nagroda jednorazowa. Kandydatów do nagrody zgłaszają publiczne i niepubliczne szkoły ponadgimnazjalne, korzystając z wniosku stanowiącego załącznik nr 5 do Regulaminu.  Wysokość nagrody każdorazowo ustala Rada Funduszu. W wyjątkowych sytuacjach Rada Funduszu może zdecydować o przyznaniu w jednym roku dwóch nagród.
 

§ 10

O przyznaniu stypendium lub nagrody przewodniczący Rady powiadamia zainteresowanych na piśmie.
 

§ 11

Rada Funduszu ma prawo wykorzystania nazwiska i wizerunku stypendystów i laureatów nagród w celu szerzenia idei Funduszu Stypendialnego. Zgodę na powyższe ubiegający się o stypendium lub nagrodę wyraża we wniosku, przy czym nie jest to warunek konieczny przyznania stypendium / nagrody.
 

§ 12

 1. Rada Funduszu może wstrzymać wypłatę stypendium w razie przerwania nauki przez ucznia lub przerwania studiów przez studenta.
 2. Szkoła wnioskująca o przyznanie stypendium swojemu uczniowi powiadamia Radę Funduszu o przerwaniu nauki przez ucznia.
   

§ 13

Decyzje Rady Funduszu w zakresie przyznawania nagród i stypendiów, oraz wstrzymywania wypłat stypendiów są ostateczne.
 

§ 14

Bezpośrednią kontrolę nad działalnością Rady Funduszu sprawuje Zarząd Główny MZC, któremu raz w roku przewodniczący Rady Funduszu składa sprawozdanie.
 

§ 15

Regulamin Funduszu Stypendialnego Śląska Cieszyńskiego jest uchwalany przez Zarząd Główny MZC.

 

 

załączniki dostępne w zakładce "Dokumenty do pobrania"

Facebook
MZCnew version 11