Pismo do szkoł w sprawie stypendiów 2021

FUNDUSZ STYPENDIALNY » Pismo do szkoł w sprawie stypendiów 2021

                            Cieszyn, 02 czerwca 2021 r.

 

        Szanowna  Pani / Szanowny Pan

        Dyrektor

 

Rada Funduszu Stypendialnego Śląska Cieszyńskiego oraz Zarząd Główny Macierzy Ziemi Cieszyńskiej mają przyjemność ponownie zaprosić do składania wniosków o przyznanie stypendiów macierzowych, artystycznych i pomostowych na rok szkolny 2021/2022.

            Informujemy, że Macierz Ziemi Cieszyńskiej ponownie złożyła wniosek do Programu Stypendiów Pomostowych (PSP) „Dyplom z Marzeń”. Zakwalifikowanie się do programu pozwoli nie tylko znacząco zwiększyć wysokość stypendium dla studenta do 7000zł/ rok, ale ułatwi również najzdolniejszej młodzieży staranie się o stypendium na drugim roku studiów oraz o stypendia i staże zagraniczne. Udział  w ogólnopolskim programie spowodował, że zmianie uległy zasady i kryteria przydzielania stypendiów oraz terminy składania wniosków. Zgodnie z Regulaminem przyznawania i przekazywania stypendiów pomostowych, do ubiegania się o stypendium pomostowe uprawnieni są maturzyści, którzy ukończyli szkołę średnią w 2021 roku i którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

 a) są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka,

 b) posiadają rekomendację Organizacji Lokalnej uczestniczącej w XX edycji Programu,

            c)  mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tys. mieszkańców, potwierdzone            zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia             Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl.

 d) pochodzą z rodzin , w których dochód w przeliczeniu na osobę lub dochód osoby uczącej się nie jest wyższy niż 1960 zł  brutto wyliczony z czerwca 2021 r. Jeśli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, do dochodu nie wlicza się świadczeń otrzymywanych w związku z tą niepełnosprawnością,

           e) osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 100. Algorytm                        obliczenia liczby punktów zamieszczony jest w załączniku do Regulaminu.

    W przypadku, gdy liczba osób spełniających powyższe kryteria jest większa niż liczba stypendiów do rozdysponowania, kandydaci zostaną podzieleni na dwie grupy: kandydatów studiujących na wybranych kierunkach oraz pozostałych kandydatów i będą kwalifikowani oddzielnie, w ramach każdej z tych grup.

     Pierwszeństwo w uzyskaniu stypendium mają osoby, które uzyskały najwyższą liczbę punktów na egzaminie maturalnym. W przypadku równej liczby punktów pierwszeństwo mają osoby o najniższych dochodach w rodzinie.

            Rada Funduszu Stypendialnego podjęła decyzję, że  stypendia  fundowane w całości  przez Macierz Ziemi Cieszyńskiej, pozostają w dotychczasowej wysokości tj. 900zł na rok dla przyszłorocznych maturzystów. Ponadto tegoroczni maturzyści ( studenci I roku uczelni artystycznych)  mogą ubiegać się o stypendium artystyczne w wysokości 2700zł na rok.

Uwaga!  W tym roku nie będą rozpatrywane wnioski absolwentów ubiegających się o stypendium macierzowe dla studentów pierwszego roku studiów dziennych, a także wnioski o nagrodę specjalną ze względu na małą ilość środków finansowych jaką dysponuje nasze Stowarzyszenie.

            W związku z takim układem proponowanych stypendiów  serdecznie prosimy o składanie wniosków, wraz z załącznikami, w siedzibie Zarządu Głównego MZC / ul. Stalmacha 14 w Cieszynie /  w terminie do 19 sierpnia 2021r. z podziałem na:

a) tegorocznych  maturzystów,  którzy spełnią wszystkie kryteria regulaminowe Programu Stypendiów Pomostowych  i złożą wnioski on-line,

b) przyszłorocznych maturzystów mieszkających w miejscowościach powyżej 5 000 mieszkańców (wg dotychczasowych zasad, tj. wysoka średnia ocen + niski dochód) – maksymalnie do trzech kandydatów ze szkoły,

d) tegorocznych  maturzystów, którzy chcą ubiegać się o stypendium artystyczne

            Regulamin Funduszu Stypendialnego Śląska Cieszyńskiego oraz wzory wniosków
o przyznanie stypendium i wzór oświadczenia o sytuacji rodzinnej i materialnej  zamieszczone są
(i są do pobrania) na naszej stronie internetowej: www.macierz.cieszyn.pl

            Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów pomostowych („Dyplom z marzeń”) dla studentów w roku akademickim 2021/22, zamieszczony jest już na stronie internetowej:
www.stypendia-pomostowe.pl, (formularze wniosków do wypełnienia on-line  będą na stronie Fundacji od 01 lipca 2021r., zamknięcie aplikacji on-line nastąpi 16 sierpnia 2021r. o godz. 16.00; adres e-mail  fep@ fep.lodz.pl ;  tel. 42 6325991

Uprzejmie prosimy Panią/Pana Dyrektor/a o przekazanie uczniom informacji:

 - o możliwości ubiegania się o stypendium macierzowe, artystyczne i pomostowe oraz  zamieszczenie tej informacji na stronie internetowej szkoły,

 - o zamieszczonych  materiałach informacyjnych na stronie internetowej Macierzy Ziemi Cieszyńskiej oraz Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości w Łodzi.

Jednocześnie zwracamy się z prośbą o wywieszenie materiałów informacyjnych na tablicy w szkole.

                                                                                              Z wyrazami szacunku   

                                                                                                     Prezes ZG MZC        

                                                                                               Przewodnicząca RFSŚC

                                                                                                      Marta Kawulok

 

 

Facebook
MZCnew version 11