Pismo do szkoł w sprawie stypendiów 2020

FUNDUSZ STYPENDIALNY » Pismo do szkoł w sprawie stypendiów 2020

                   Cieszyn, 27 kwietnia 2020 r.

 

 

        Szanowna  Pani / Szanowny Pan

        Dyrektor

 

 

Rada Funduszu Stypendialnego Śląska Cieszyńskiego oraz Zarząd Główny Macierzy Ziemi Cieszyńskiej mają przyjemność ponownie zaprosić do składania wniosków o przyznanie stypendiów macierzowych, artystycznych i pomostowych oraz nagrody specjalnej na rok szkolny 2020/2021.

Równocześnie informujemy, że Macierz Ziemi Cieszyńskiej ponownie złożyła wniosek do Programu Stypendiów Pomostowych (PSP) „Dyplom z Marzeń”. Zakwalifikowanie się do programu pozwoli nie tylko znacząco zwiększyć wysokość stypendium dla studenta z 1800zł do 5000zł/ rok, ale ułatwi również najzdolniejszej młodzieży staranie się o stypendium na drugim roku studiów oraz o stypendia i staże zagraniczne. Udział  w ogólnopolskim programie spowodował, że zmianie uległy zasady i kryteria przydzielania stypendiów oraz terminy składania wniosków. Zgodnie z Regulaminem przyznawania i przekazywania stypendiów pomostowych, do ubiegania się o stypendium pomostowe uprawnieni są maturzyści, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w 2020 roku i którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

 a. są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka,

 b. posiadają rekomendację Organizacji Lokalnej uczestniczącej w XIX edycji Programu,

            c.  mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tys. mieszkańców, potwierdzone            zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia             Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl.

 d. pochodzą z rodzin , w których dochód w przeliczeniu na osobę lub dochód osoby uczącej się nie jest wyższy niż 1820 zł  brutto wyliczony z czerwca 2020 r. Jeśli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, do dochodu nie wlicza się świadczeń otrzymywanych w związku z tą niepełnosprawnością,

          e. osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 90. Algorytm  obliczenia liczby punktów zamieszczony jest w załączniku do Regulaminu.

    W przypadku, gdy liczba osób spełniających powyższe kryteria jest większa niż liczba stypendiów do rozdysponowania, kandydaci zostaną podzieleni na dwie grupy: kandydatów studiujących na wybranych kierunkach oraz pozostałych kandydatów i będą kwalifikowani oddzielnie, w ramach każdej z tych grup. Pierwszeństwo w uzyskaniu stypendium mają osoby, które uzyskały najwyższą liczbę punktów na egzaminie maturalnym. W przypadku równej liczby punktów pierwszeństwo mają osoby o najniższych dochodach w rodzinie.

            Biorąc powyższe pod uwagę, Rada Funduszu podjęła decyzję, że w miarę posiadanych środków będzie starać się obejmować pomocą również studentów mieszkających w Cieszynie (nie objętych stypendiami PSP) oraz utrzymać stypendia dla uczniów klas maturalnych mieszkających w miejscowościach powyżej 5 000 mieszkańców, tj. nie objętych możliwością uzyskania stypendium z funduszy unijnych. Stypendia te, fundowane w całości  przez Macierz Ziemi Cieszyńskiej, pozostają w dotychczasowej wysokości 1800zł  na rok dla studentów I roku oraz 900zł na rok dla przyszłorocznych maturzystów. Ponadto tegoroczni maturzyści ( studenci I roku uczelni artystycznych)  mogą ubiegać się o stypendium artystyczne w wysokości 2700zł na rok.

            W związku z takim układem proponowanych stypendiów  serdecznie prosimy o składanie wniosków ( termin składania wniosków zostanie podany później, będzie to prawdopodobnie  koniec miesiąca sierpnia lub początek miesiąca września 2020r. ) z podziałem na:

a) tegorocznych  maturzystów,  którzy spełnią wszystkie kryteria regulaminowe Programu Stypendiów Pomostowych / PSP / i złożą wnioski on-line,

b) tegorocznych maturzystów z Cieszyna, którzy spełnią warunki identyczne jak w PSP – maksymalnie do dwóch kandydatów ze szkoły,

c) przyszłorocznych maturzystów mieszkających w miejscowościach powyżej 5 000 mieszkańców (wg dotychczasowych zasad, tj. wysoka średnia ocen + niski dochód) – maksymalnie do trzech kandydatów ze szkoły,

d) tegorocznych lub ubiegłorocznych maturzystów, którzy chcą ubiegać się o stypendium artystyczne,

e) uczniów ze szczególnymi uzdolnieniami i osiągnięciami (artystycznymi, naukowymi, sportowymi), którzy nie muszą spełniać ww. kryteriów, a mogą się ubiegać o uzyskanie nagrody specjalnej

            Regulamin Funduszu Stypendialnego Śląska Cieszyńskiego oraz wzory wniosków
o przyznanie stypendium i wzór oświadczenia o sytuacji rodzinnej i materialnej  zamieszczone są
(i są do pobrania) na naszej stronie internetowej: www.macierz.cieszyn.pl

            Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów pomostowych („Dyplom z marzeń”) dla studentów w roku akademickim 2020/21, zamieszczony jest już na stronie internetowej:
www.stypendia-pomostowe.pl, (formularze wniosków do wypełnienia on-line  będą na stronie Fundacji, termin składania wniosków zostanie podany później, należy śledzić stronę internetową Fundacji) ; adres e-mail  fep@ fep.lodz.pl ;  tel. 42 6325991

 

Uprzejmie prosimy Panią/Pana Dyrektor/a o przekazanie uczniom informacji:

 - o możliwości ubiegania się o stypendium macierzowe, artystyczne, pomostowe lub nagrodę specjalną i zamieszczenie tej informacji na stronie internetowej szkoły,

 - o zamieszczonych  materiałach informacyjnych na stronie internetowej Macierzy Ziemi Cieszyńskiej oraz Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości w Łodzi.

Jednocześnie zwracamy się z prośbą o wywieszenie materiałów informacyjnych na tablicy w szkole.

 

                                                                                              Z wyrazami szacunku   

                                                                                                     Prezes ZG MZC        

                                                                                               Przewodnicząca RFSŚC

                                                                                                      Marta Kawulok

 

Facebook
MZCnew version 11