Pismo do szkoł w sprawie stypendiów 2018

FUNDUSZ STYPENDIALNY » Pismo do szkoł w sprawie stypendiów 2018

                

 

                   Cieszyn, 20 kwietnia 2018 r.

 

 

        Szanowna  Pani / Szanowny Pan

        Dyrektor

 

 

Rada Funduszu Stypendialnego Śląska Cieszyńskiego oraz Zarząd Główny Macierzy Ziemi Cieszyńskiej mają przyjemność ponownie zaprosić do składania wniosków o przyznanie stypendiów macierzowych,artystycznych i pomostowych na rok szkolny 2018/19.

Równocześnie informujemy, że Macierz Ziemi Cieszyńskiej ponownie złożyła wniosek do Programu Stypendiów Pomostowych (PSP) „Dyplom z Marzeń”. Zakwalifikowanie się do programu pozwoli nie tylko znacząco zwiększyć wysokość stypendium dla studenta z 1800zł do 5000zł/ rok, ułatwi również najzdolniejszej młodzieży staranie się o stypendium na  II roku studiów oraz o stypendia i staże zagraniczne. Udział  w ogólnopolskim programie spowodował, że zmianie uległy zasady i kryteria przydzielania stypendiów oraz terminy składania wniosków. Zgodnie z Regulaminem przyznawania i przekazywania stypendiów pomostowych, do ubiegania się o stypendium pomostowe uprawnieni są maturzyści, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w 2018 roku i którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

 a. są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka,

 b. posiadają rekomendację Organizacji Lokalnej uczestniczącej w XVII edycji Programu,

            c.  mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tys. mieszkańców, potwierdzone             zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia       Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl.

 d. pochodzą z rodzin , w których dochód w przeliczeniu na osobę lub dochód osoby uczącej się nie jest wyższy niż 1575 zł  brutto wyliczony z czerwca 2018 r. Jeśli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, do dochodu nie wlicza się świadczeń otrzymywanych w związku z tą niepełnosprawnością,

          e. osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 90. Algorytm                    obliczenia liczby punktów zamieszczony jest w załączniku do Regulaminu.

W przypadku, gdy liczba osób spełniających powyższe kryteria jest większa niż liczba stypendiów do rozdysponowania, kandydaci zostaną podzieleni na dwie grupy: kandydatów studiujących na wybranych kierunkach oraz pozostałych kandydatów i będą kwalifikowani oddzielnie, w ramach każdej z tych grup. Pierwszeństwo w uzyskaniu stypendium mają osoby, które uzyskały najwyższą liczbę punktów na egzaminie maturalnym. W przypadku równej liczby punktów pierwszeństwo mają osoby o najniższych dochodach w rodzinie.

            Biorąc powyższe pod uwagę, Rada Funduszu podjęła decyzję, że w miarę posiadanych środków będzie starać się obejmować pomocą również studentów mieszkających w Cieszynie (nie objętych stypendiami PSP) oraz utrzymać stypendia dla uczniów klas maturalnych mieszkających w miejscowościach powyżej 5 000 mieszkańców, tj. nie objętych możliwością uzyskania stypendium z funduszy unijnych. Stypendia te, fundowane w całości  przez Macierz Ziemi Cieszyńskiej, pozostają w dotychczasowej wysokości 1800zł  na rok dla studentów I roku oraz 900zł na rok dla przyszłorocznych maturzystów. Ponadto tegoroczni maturzyści ( studenci I roku uczelni artystycznych)  mogą ubiegać się o stypendium artystyczne im. Maćka Olbrychta w wysokości 2700zł na rok.

            W związku z takim układem proponowanych stypendiów  serdecznie prosimy o zgłaszanie kandydatów w terminie do 24 sierpnia br., z podziałem na:

a) tegorocznych  maturzystów,  którzy spełnią wszystkie kryteria regulaminowe Programu Stypendiów Pomostowych / PSP / i złożą wnioski on-line,

b) tegorocznych maturzystów z Cieszyna, którzy spełnią warunki identyczne jak w PSP – maksymalnie do dwóch kandydatów ze szkoły,

c) przyszłorocznych maturzystów mieszkających w miejscowościach powyżej 5 000 mieszkańców (wg dotychczasowych zasad, tj. wysoka średnia ocen + niski dochód) – maksymalnie do trzech kandydatów ze szkoły,

d) tegorocznych lub ubiegłorocznych maturzystów, którzy chcą ubiegać się o stypendium artystyczne im. Maćka Olbrychta,

e) uczniów ze szczególnymi uzdolnieniami i osiągnięciami (artystycznymi, naukowymi, sportowymi), którzy nie muszą spełniać ww. kryteriów, a mogą się starać o uzyskanie nagrody specjalnej

            Regulamin Funduszu Stypendialnego Śląska Cieszyńskiego oraz wzory wniosków o przyznanie stypendium i wzór oświadczenia o sytuacji rodzinnej i materialnej  zamieszczone są (i są do pobrania) na naszej stronie internetowej: www.macierz.cieszyn.pl

            Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów pomostowych („Dyplom z marzeń”) dla studentów w roku akademickim 2018/19, zamieszczony jest już na stronie internetowej:
www.stypendia-pomostowe.pl, (formularze wniosków do wypełnienia on-line  będą na stronie Fundacji od 02 lipca do 17 sierpnia 2018r.) ; adres e-mail  fep@ fep.lodz.pl ;  tel. 42 6325991

 

 

            Prosimy Panią/Pana Dyrektor/a o przekazanie uczniom informacji:

 - o możliwości ubiegania się o stypendium macierzowe, artystyczne, pomostowe i nagrody specjalnej,

   - o zamieszczonych  materiałach na stronie internetowej Macierzy i Fundacji Edukacyjnej              Przedsiębiorczości w Łodzi.

Jednocześnie prosimy o wywieszenie materiałów informacyjnych na tablicy w szkole.

 

Z wyrazami szacunku

Prezes ZG MZC

Marta Kawulok

 

Facebook
MZCnew version 11